JOT

Jednostki Operacyjno-Techniczne OSP (JOT OSP)
Mimo upływu kilku  lat od wejścia w  życie uchwały Prezydium ZG ZOSP RPdotyczącej Jednostek Operacyjno – Technicznych wiele zarządów OSP (w tymwłączonych do KSRG), nie powołało w strukturach swych stowarzyszeń JOT. Na mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r., każda OSP jest jednostką ochrony przeciwpożarowej, na którą nałożono zadanie prowadzenia działań ratowniczych. OSP, która nie wykonuje go więc w sposób zorganizowany, nie realizuje właściwie swojego ustawowego celu działania i podstawowego zadania statutowego.
Akty prawne dotyczące JOT
1. Statut OSP.
2. Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP z 16.12.2004 r. w sprawie kategoryzacji
jednostek operacyjno- technicznych OSP i wzorcowego regulaminu tych jednostek oraz uchwała z 19.12.2005 r. w sprawie zmiany w/w uchwały.
3. Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 28.06.2005 r. w sprawie
normatywnego wyposażenia ratowników ochotniczych straży pożarnych.
4. Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 8.09.2006 r. dotycząca wytycznych
w sprawie wyposażenia Jednostek Operacyjno- Technicznych OSP w sprzęt i środki niezbędne do działań ratowniczych.
Idea tworzenia
Zarządy OSP, często podchodzą z rezerwą do tematu powołania JOT. Jest to związane z brakiem wypracowanej koncepcji na jego realizację i przez to negowaniem sensu wprowadzania w życie. Samo pojęcie Jednostki Operacyjno-Technicznej nie jest nowe. Pojawiło się
w statutach OSP opracowanych po wejściu w  życie ustawy o ochronie
przeciwpożarowej w 1991 roku. Znajdują się tam zapisy mówiące, iż: „Naczelnikwykonuje zadania w zakresie działalności operacyjno- technicznej OSP (…) kierujejednostką operacyjno- techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.”
Do prowadzenia działań operacyjnych, każda OSP powinna mieć wyłoniony oddział ratowniczy określany w statucie jako Jednostka Operacyjno-Techniczna. Jeżeli nie ma takiego zapisu należy, go wprowadzić w drodze zmiany statutu.
Mówiąc potocznie o OSP używa się określenia „jednostka”. W myśl ustawy jest ona jednostką ochrony przeciwpożarowej, ale organizacyjnie jest stowarzyszeniem, które spośród swoich członków powinno wyodrębnić jednostkę  rozumianą jako  oddział ratowniczy w strukturze OSP.
W praktyce JOT w OSP jest odpowiednikiem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w PSP.Powołanie JOT powołuje uchwałą zarząd OSP spośród członków czynnych zaproponowanych przez naczelnika. Zarząd uchwala, także jej regulamin organizacyjny. Powołanie jednostki wymaga przede wszystkim zapoznania się z wytycznymi, ich analizie,
dostosowania do lokalnych warunków oraz opracowania dokumentów po wdrożeniu,których istnienie JOT  stanie się faktem.
Wniosek naczelnika
Przy jego opracowaniu można poprosić o pomoc sekretarza OSP i KomendantaGminnego Związku OSP RP. Jeżeli  Komenda Powiatowa PSP posiada analizę stanu wyposażenia OSP pod kątem ustalenia kategorii JOT to można wykorzystać zawarte w niej uwagi i propozycje.
Wniosek powinien zawierać podstawy prawne, określenie proponowanej kategoriioraz zapis dotyczący nadania regulaminu organizacyjnego.
Wytyczne w sprawie kategoryzacji JOT określają podstawowe wymogi
organizacyjno- techniczne niezbędne do wykonywania ustalonego dla danej kategorii zakresu działań. W odróżnieniu od poleceń nie narzucają
szczegółowego sposobu postępowania, a zatem mogą, lecz nie muszą, być przyjęte przez OSP w pełnym zakresie. Z kolei regulamin organizacyjny JOT jest opracowaniem wzorcowym dla zarządów OSP, które powinny taki lub podobny dokument opracować i przyjąć własnymi uchwałami. Wytyczne przewidują cztery kategorie JOT oraz JOT specjalistyczną. Ich celem jest możliwość szybkiego określenia wartości bojowej jednostki. Sporo problemów budzi sposób przyporządkowania JOT do odpowiedniej kategorii. Przede wszystkim należy się kierować moŜliwościami prowadzenia działań
ratowniczo- gaśniczych określonych w wytycznych. Należy brać pod uwagę stanyosobowe w poszczególnych kategoriach, normatywne wyposażenie w  środkitransportu, normatywy wyszkolenia, łączności i alarmowania, włączenie do KSRGoraz odwodu wojewódzkiego.
Należy podejść do tego zagadnienia bardzo praktycznie z uwzględnieniem możliwości jednoczesnego wykonywania różnych działań. Nie należy sięgać po kategorie będące poza realnymi możliwościami jednostki, bowiem może to doprowadzić do sytuacji nie sprostania postawionym jej zadaniom. Podstawowym kryterium kategoryzacji JOT jest zakres działań do jakich mogą
wyjechać załogi na posiadanych środkach transportu i podjąć równocześnie działaniaw określonym czasie.
Załączniki
1. Imienny wykaz członków
Ratownicy powinni posiadać wiek 18- 60 lat. Wykształcenie co najmniej podstawowe,
dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Niezbędne
przeszkolenie poŜarnicze – podstawowe straŜaka ratownika i uzupełniające związane
z pełnioną funkcja lub obsługą specjalistycznego sprzętu. Być ubezpieczeni od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Wykaz kwalifikacji członków
Może zawierać: imię i nazwisko, wiek, posiadane przeszkolenia, ubezpieczenia,potwierdzenie odbycia badań lekarskich, posiadane kategorie prawa jazdy orazdodatkowo inne kwalifikacje  przydatne ratownikowi OSP.
3. Kwalifikacje JOT do danej kategorii
W formie opisowej zestawienie zwierające informacje dotyczące:
–  rodzajów ratownictwa, które jest w stanie prowadzić JOT,
–  stanu liczbowego członków, w tym dowódców,
–  normatywu środków transportu,
–  normatywu wyszkolenia,
–  normatywu  łączności i alarmowania. Uzasadniony zostanie w ten sposób wybór danej kategorii i spełnienie jej
warunków. W praktyce jest to  analiza posiadanego przez OSP wyposażenia, liczby członków, których można powołać do JOT, ich wyszkolenia, wyposażenia w  środków transportu oraz łączności i alarmowania pod kątem określenia zakresu działań, które może prowadzić, uwzględniając  normatyw, stan faktyczny oraz występujące braki.
4. Projekt regulaminu
Należy opracować projekt regulaminu dostosowując do danej JOT zapisy regulaminuwzorcowego, który zawiera:
− cel, zasady powołania i funkcjonowania,
− zadania i zakres działania,
− zasady kierowania – obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódców,
− obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność ratowników,
− wymagania stawiane ratownikom powołanym do JOT.
5. Struktura organizacyjna
Podział na naczelnika, zastępcę naczelnika – dowódcę plutonu, poszczególne załogi z przydziałem do  pojazdów np. w zależności od odległości zamieszkania od remizy itp.
6. Wyposażenie sprzętowe
Zestawienie ilościowe posiadanego wyposażenia znajdującego się w samochodachbojowych oraz stanowiącego rezerwę w oparciu o dane z analizy kwalifikacji JOT dodanej kategorii.
7. Wyposażenie indywidualne
Podobnie zestawienie ilościowego wyposażenia indywidualnego będącego w użytkowaniu oraz zapas.
Uchwała Zarządu
Po opracowaniu dokumentów należy je przedstawić do zatwierdzenia w drodzeuchwały Zarządowi OSP. Uchwała powinna zawierać zapis mówiący o dniu wejścia jej w życie tj. wskazanie dnia, z którym powołana zostaje JOT  oraz o  zatwierdzeniu i nadaniu jej z tym
samym dniem regulaminu organizacyjnego. Rzetelnie przygotowane dokumenty powołujące JOT w jednej OSP, mogą posłużyć jako pomoc do powołania ich w innych strażach. Procesu powoływania JOT na
pewno nie rozpoczniemy od zera. Należy jedynie zweryfikować istniejący stanposiadania w zakresie liczby członków, ich przeszkolenia, ubezpieczenia iwyposażenia.
 Wejście w życie
Po wejściu w  życie uchwały należy z jej treścią oraz regulaminem zapoznać członków JOT. Mogą oni otrzymać indywidualne „ Akty powołania” oraz poinformować o powołaniu JOT Komendanta Gminnego Związku OSP RP. Należy także pamiętać o uzupełnieniu danych w raporcie elektronicznej aplikacji Zarządu Głównego ZOSP RP – System OSP. Po rozpoczęciu funkcjonowania JOT zarząd OSP   może  czekać praca z druhami, którzy z różnych względów (np. wiek, stan zdrowia)  nie weszli do jej składu. W zależności od aktywności można zaproponować działanie na różnych płaszczyznach działalności statutowej, nie związanej bezpośrednio z ratownictwem, jak:
− prowadzenie kroniki, izby tradycji, zbieranie materiałów i pamiątek.
− reprezentowanie OSP w składzie pocztu sztandarowego, udział w
delegacjach, prowadzenie prelekcji w szkołach, dbanie o przestrzeganie
regulaminów.
− opieka nad świetlicą, zapleczem socjalnym, magazynowym i warsztatowym.
− przygotowanie ludzi i sprzętu do zawodów, prowadzenie drużyny sportowej lub MDP,
− prowadzenie zespołu muzycznego, tanecznego, orkiestry dętej, kółka
plastycznego,
− prowadzenie centrum edukacyjno-  internetowego, kafejki internetowej. stronyinternetowej.
Funkcjonowanie
JOT kieruje jednoosobowo naczelnik przy pomocy dowódców niższego szczebla.Ponosi on odpowiedzialność statutową za przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność JOT. W czasie akcji ratowniczych dowodzi działaniami przy pomocy dowódców załóg. Naczelnicy powinni na poszczególne kursy i szkolenia
typować swoich członków w ten sposób, aby uzyskać normatyw dla odpowiedniejkategorii JOT. Bez ukończenia kursu podstawowego członek JOT nie powinien  byćdopuszczony do działań ratowniczych.
Siedzibą JOT jest strażnica i inne obiekty użytkowane przez  OSP.
Członkowie JOT powinni zostać wyposażeni w środki ochrony   indywidualnej i nosićna umundurowaniu bojowym oznaczenia informujące o  kategorii JOT i miejscowościbędącej jej siedzibą. Napis informacyjny „Jednostka Operacyjno-Techniczna„ można
także umieścić na budynku OSP.
Zarząd OSP zabezpiecza JOT niezbędne wyposażenie w oparciu o środki finansoweuzyskane z budżetu gminy, ze środków własnych i budżetu państwa. Raz w roku powinna się odbyć weryfikacja kwalifikacji członków JOT, przyjęcie nowych ratowników oraz pożegnanie tych, którzy z różnych względów nie przeszli
weryfikacji np. ze względu na stan zdrowia lub wiek. Można tego dokonać w sposóburoczysty np. podczas walnego zebrania.
Dowódcą JOT OSP na terenie gminy jest Komendant Gminny Związku OSP RP, który dowodzi tymi jednostkami przez ich naczelników.
Rekomendacje dotyczące JOT
1. Określenie wartości bojowej JOT na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju.
2. Ustalenie potrzeb szkoleniowych na poziomie jednostki, gminy, powiatu,województwa i kraju,
3. Dokonanie oceny zabezpieczenia gminy i powiatu przez działające JOT w stosunku do potencjalnych zagrożeń na chronionym terenie oraz wyliczenie braków osobowo-sprzętowych przez porównanie stanów faktycznych z przyjętymi wymogami i normatywami.
4. Mobilizowanie do powołania  JOT w pierwszej kolejności  OSP należących do KSRG.
5. Aktywizowanie Komendantów Gminnych ZOSP RP do podejmowania działań na rzecz powoływania JOT i współpracy w tym zakresie z naczelnikami OSP.
6. Racjonalne wydatkowanie  środków przeznaczanych na zapewnienie przezsamorządy gminne gotowości bojowej OSP.
7. Pomoc w określeniu niezbędnych potrzeb i zabezpieczeniu  środków w zakresie ubezpieczeń ratowników, badań lekarskich, ekwiwalentu za
szkolenia, zakupów ochron osobistych itp.
Źródła:
1.  Stanisław Mikulak – „Jeszcze o JOT-ach” Strażak” nr 2/2006 str. 38-39.
2.  Stanisław Mikulak, „Jednostki Operacyjno-Techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Komentarz do kategoryzacji i regulaminu organizacyjnego JOT OSP. Wkładka domiesięcznika „ Strażak”.
3.  Grzegorz Barański – „Jednostki Operacyjno-Techniczne w OSP na przykładzie JOT kat. II
OSP Witkowo. Seminarium „Ochrona przeciwpożarowa ważnym elementem bezpieczeństwa społeczności lokalnych” Zagórów 2007 r.